Toimitusehdot
Arkhimedes Desktopin tilauksen sopimusehdot
Mikko Ilomäki avatar
Tekijä: Mikko Ilomäki
Päivitetty yli viikko sitten

Tiivistelmä

  1. Kaikki Arkhimedes Desktopin osiot (Laskutus, Myynti, Toiminnanohjaus) tarjotaan sovellusvuokrattuna 12 kuukauden sopimuskaudella.

  2. Ohjelman toimintaympäristö on käyttäjän oma tietokone.

  3. Tilauksen jälkeen asiakkaalle toimitetaan sähköpostitse valittuun tuotteeseen liittyvä lisenssikoodi ja ylläpitokoodi, jotka ovat sidoksissa asiakkaan Y-tunnukseen.

  4. Tilauksen jälkeen asiakkaalle toimitetaan lasku sähköpostiin tai verkkolaskuna muutaman päivän kuluessa.

  5. Asiakas vastaa, että asiakkaan tietokoneelle tallennettu aineisto on asianmukaisesti varmuuskopioitu, esim. ulkoiselle kovalevylle tai toiselle tietokoneelle.

Tarkemmat sopimusehdot

Sopimusehdot pätevät Isolta Oy:n (jäljempänä Isolta) ja palvelun asiakkaan välillä.

1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Arkhimedes Desktop -ohjelmistoihin. Tilatessaan palvelun asiakas sitoutuu noudattamaan näitä sopimusehtoja. Nämä ehdot ovat astuneet voimaan 9.4.2013 ja ovat voimassa toistaiseksi.

2. Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen

Sopimus syntyy, kun asiakas tilaa palvelun ja Isolta on vahvistanut tilauksen. Vahvistus tehdään pääsääntöisesti sähköpostitse. Isolta toimittaa asiakkaalle tilausvahvistuksen yhteydessä tarvittavat lisenssi- ja ylläpitokoodit.

Asiakkaan velvollisuutena on toimittaa Isoltalle palvelun tilauksen yhteydessä oikeat ja riittävät tiedot. Mikäli tiedot eivät ole oikeat tai ne ovat puutteelliset, Isolta varaa oikeuden olla toimittamatta palvelua. Asiakkaan tulee ilmoittaa mahdollisista muutoksista käyttäjätietoihinsa mahdollisimman pian. Asiakas on myös velvollinen lukemaan palvelua ja siihen mahdollisesti tulevia muutoksia koskevat Isoltan toimittamat tiedotteet sekä toimimaan niiden mukaisesti.

Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Isoltan antamaa kirjallista suostumusta. Isolta varaa oikeuden siirtää sopimus ja/tai palvelut kolmannelle osapuolelle sekä muuttaa sopimuksen ja/tai palvelukuvauksen sisältöä.

3. Sopimuskausi ja sopimuksen päättyminen

Kaikissa Arkhimedeksen maksullisissa osioissa sopimus on aina ensin voimassa määräaikaisena yhden (1) vuoden, minkä jälkeen sopimus jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana, ellei sopimusta irtisanota kirjallisesti yhtä (1) kuukautta ennen määräaikaisen sopimuskauden päättymistä. Vuoden määräaikaisen sopimuskauden jälkeen alkava toistaiseksi voimassa oleva sopimuskausi on irtisanottavissa kirjallisesti 1 kk:n irtisanomisajalla.

Jos asiakas purkaa sopimuksen vasta sen jälkeen, kun lasku on lähetetty, tulee asiakkaan ilmoittaa Isoltalle sopimuksen purkamisesta laskun huomautusajan puitteissa. Huomautusajan jälkeen laskutettua jaksoa ei voi enää purkaa. Jo maksettua maksua ei myöskään enää palauteta asiakkaalle.

Isolta varaa oikeuden irtisanoa sopimuksen välittömästi ilman irtisanomisaikaa ja ilman syytä kahden viikon kuluessa palvelun tilaamisesta tilauksen mahdollisesta vahvistamisesta huolimatta. Isolta varaa myös oikeuden purkaa sopimus välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli asiakas rikkoo sopimusehtoja.

4. Palvelun sisältö ja hinnat

Palvelun sisältö määräytyy www.isolta.fi -sivustolta löytyvän tuoteselostuksen ja sen mukana seuraavien mahdollisten liitteiden mukaan. Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, palvelun hinnat määräytyvät voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Isoltalla on oikeus kaikkiin työasemalle ladattaviin Arkhimedes-ohjelmistokomponentteihin.

Isoltalla ei ole oikeuksia asiakkaan palveluun syöttämiin tietoihin, kuviin, videoihin tai muuhun sisältöön.

Mikäli Isolta tarjoaa palveluun ilmaista kokeiluaikaa, sen systemaattinen hyväksikäyttö on kiellettyä.

Isolta voi tuottaa sopimuksen mukaisen palvelun haluamallaan tavalla. Isolta varaa oikeuden muuttaa palvelun sisältöä, tiedottaen siitä mahdollisuuksiensa mukaan etukäteen.

5. Palvelun tuottaminen - asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Asiakas vastaa omasta aineistostaan ja sen laillisuudesta. Erityisesti asiakas vastaa siitä, että omalle tietokoneelle tallennettu aineisto on asianmukaisesti varmuuskopioitu. Lisäksi asiakas vastaa siitä, että asiakkaan tuottama aineisto ei loukkaa kolmansien osapuolten tekijäoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta. Isoltalla ei ole oikeutta eikä mahdollisuuksia valvoa asiakkaan ja tämän loppuasiakkaan toiminnan tai aineiston laillisuutta ja hyvän tavan mukaisuutta.

Asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä palvelua lain tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan, mukaan lukien muun muassa seuraavat toimet: - Kuluttajansuojalain tai sopimattomasta menettelystä elinkeinoelämässä annetun lain vastainen markkinointi tai muu toiminta, sekä muissa maissa voimassa olevan vastaavan lainsäädännön vastainen markkinointi tai muu toiminta, jos tällainen lainsäädäntö tulee sovellettavaksi - Henkilötietolain vastainen henkilötietojen käsittely tai muu tietosuojalainsäädännön loukkaaminen.

Isolta varaa oikeuden poistaa välittömästi ja ilman etukäteisilmoitusta kaiken materiaalin, joka rikkoo sopimusehtoja.

6. Palvelun virheet, havaittujen virheiden korjaus sekä mahdolliset hyvitykset

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan palvelukuvauksesta olennaisesti poikkeavasta virheestä heti sen huomattuaan.

Palvelujen toimintaa valvotaan koko ajan ja mahdolliset virheet korjataan niin pian kuin mahdollista. (Koskee vain Arkhimedes SaaS-palvelua:) Isolta varaa oikeuden keskeyttää palvelun tuottaminen tilapäisesti, mikäli se on tarpeellista korjaus-, huolto- tai muiden töiden vuoksi. Isolta pyrkii minimoimaan katkoksen keston ja tiedottamaan siitä asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan etukäteen.

Isolta varaa oikeuden olla korjaamatta virhettä, joka on aiheutunut asiakkaan omasta toiminnasta, esimerkiksi väärinkäytöksistä tai palvelun virheellisestä käytöstä.

Isolta ei vastaa kolmansien osapuolien teknisissä laitteissa kuten tietoverkoissa esiintyvistä ongelmista tai mistään virheistä tai toimintakatkoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä (force majeure). Kaikissa virhe- ja vastuutilanteissa Isoltan vastuu rajoittuu enintään asiakkaan kuluvan kuukauden palvelumaksujen määrään.

7. Laskutus

Kaikissa tuotteissa asiakas maksaa Isoltan palvelusta sopimuskauden alussa tuotteesta riippuen yhden (1) , kolmen (3), kuuden (6) tai 12 kuukauden kuukausimaksun voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Tämän jälkeen asiakas maksaa sovitun laskutusjakson mukaisesti voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Laskutusjaksot ovat seuraavat: Laskutus -osio 12 kk, Myynti -osio 6 kk, Toiminnanohjaus -osio 3 kk.

Laskut lähetetään asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen.

Isoltalla on oikeus katkaista asiakkaan palvelu, mikäli maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, ja oikeus periä viivästyneistä suorituksista korkolain mukainen viivästyskorko sekä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksukehotusmaksu sekä maksun viivästymisen johdosta suljetun palvelun uudelleenavausmaksu. Asiakas on velvollinen korvaamaan myös maksujensa laiminlyönnistä mahdollisesti aiheutuvat perintätoimistojen palkkiot ja muut oikeudelliset kulut.

Isolta varaa oikeuden muuttaa palvelujen hintoja. Uudet hinnat astuvat voimaan asiakkaan seuraavassa laskutusjaksossa. Asiakkaalla on tällöin oikeus kirjallisesti irtisanoa palvelu päättymään ennen uuden hinnoittelun voimaanastumista.

8. Muut ehdot

Sopimus on Isoltan ja asiakkaan välinen. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Ellei tämä ole mahdollista, oikeuspaikkana on Helsingin käräjäoikeus.

Isoltalla on oikeus käyttää omassa toiminnassaan asiakkaan yhteystietoja suoramainontaan, mobiilimarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin, ellei asiakas erikseen tätä kiellä. Pyyntö lähetetään sähköpostitse osoitteeseen info (at) isolta.fi

Vastasiko tämä kysymykseesi?